موضوع

مکانهای تاریخی ایران

کاخ سروستان از باشکوه‌ترین کاخ‌های برجای مانده از دوره ساسانیان

مجموعه کاخ ساسانی سروستان در استان فارس و در ۹ کیلومتری جنوب شهر سروستان در شهرستان سروستان و محله تزنگ قرار داشته است. این کاخ در زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده که به وسیله مهر نرسی وزیر مشهور وی که صدرات یزدگرد اول و یزدگرد دوم را هم…